Jaký zvolit rodičovský příspěvek?

V roce 2009 si rodiče mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku v závislosti na době, po kterou chtějí být s dítětem doma, a to buď v základní (do 3 let věku dítěte), nebo ve zvýšené (do dvou let věku dítěte) či snížené výměře (do 4 let věku dítěte).

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory poskytovanou rodiči na rodičovské dovolené, případně rodiči čerpajícímu neplacené volno k prodloužení péče o dítě do věku čtyř let (případně do 7 nebo do 10 let věku, jedná-li se o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené). 

V zásadě však musí být splněny tyto podmínky: 

  • Rodič dítěte, který o vyplácení rodičovského příspěvku žádá, musí být hlášen k trvalému pobytu v České republice, a to bez ohledu na to, zda je jejím občanem či nikoli. 
  • Rodič dítěte, žádající o rodičovský příspěvek, musí celodenně osobně řádně pečovat o dítě, které je nejmladší v rodině. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případech, kdy dítě mladší 3 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci, přičemž za tuto návštěvu se považuje každý den, kdy dítě do zařízení dojde bez ohledu na to, jak dlouho v zařízení setrvá.
  • Je-li dítě starší 3 let, může navštěvovat v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů.

Výjimky:

  • Další výjimky jsou stanoveny pro děti zdravotně či mentálně postižené, jejichž rodičům je bez ztráty nároku na výplatu rodičovského příspěvku umožněno, aby umístili děti do speciálních školek, jeslí či rehabilitačních zařízení tak, že pobyt dítěte v tomto zařízení nepřesáhne čtyři hodiny denně. 
  • Zákon myslel i na rodiče, kteří mají zdravotní postižení spočívající v postižení zraku či sluchu v rozsahu nejméně 50 %. Ti mají možnost své dítě bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek umístit do předškolního zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. 
  • Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou pro dobu, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, nejde-li o studium za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil. Za jinou zletilou osobu pak můžeme považovat babičku, jiného příbuzného či chůvu. 

Druhy rodičovského příspěvku 

  • Rodičovský příspěvek v základní výměře je vyplácen do tří let věku dítěte, a to ve výši 7.600 Kč měsíčně. Rodič musí o výplatu rodičovského příspěvku v této výši požádat na příslušném formuláři do doby, než dítě dosáhne 21. měsíce věku (tedy zvolí typ rodičovského příspěvku). Příspěvek v této výši může být rodičovi vyplácen pouze za předpokladu, že mu vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské dávky poskytované v souvislosti s porodem, z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek. 
  • Rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře je vyplácen do dvou let věku dítěte, a to ve výši 11 400 Kč měsíčně. Rodič musí o výplatu příspěvku v této výši požádat (provést volbu) nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž dítě dosáhne věku 22 týdnů ( 31 týdnů v případě, že se narodí více děti). Rodičovský příspěvek v této výši však může být rodiči vyplácen pouze za předpokladu, že mu vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) ve výši minimálně 380 Kč za kalendářní den. 
  • Rodičovský příspěvek ve snížené výměře je vyplácen buď na základě dobrovolného rozhodnutí rodiče, nebo v případech, kdy rodič nesplnil podmínky pro výplatu rodičovského příspěvku v základní či zvýšené výměře. Vyplácí se do 21. měsíce věku dítěte ve výši 7 600 Kč a dále od 22. měsíce věku až do 4 let věku dítěte ve výši 3 800 Kč měsíčně.

Je nutné upozornit, že v případech, kdy je dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, platí pro volbu rodičovského příspěvku speciální podmínky, dle nichž lze vyplácet rodičovský příspěvek až do 7 popř. 10 let věku dítěte. Zde rodičům doporučujeme úzkou spolupráci s dávkovými specialisty, kteří podrobně rodiče seznámí s doklady, které je nutné v takovýchto případech předložit, a objasní i možnosti volby rodičovského příspěvku. 

Rady na závěr:

Ačkoli rodičovskou dovolenou mohou čerpat oba rodiče současně, je rodičovský příspěvek vyplácen pouze jednomu z nich. Je-li matce dítěte vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, nemůže být druhému z rodičů vyplácen rodičovský příspěvek. 

Výjimku tvoří pouze případy, kdy má v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, v nižší výši než rodičovský příspěvek takovéto osobě rodičovský příspěvek náleží, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. 

 

Komentáře k článku
Počet komentářů: 1
Obrázek uživatele Dupinka
Dupinka

Dobrý den,
zajímalo by mne, jaký mám vlastně nárok na rodičovský příspěvek v mé situaci. Téměř 4 roky jsem pracovala v soukromé zubní ordinaci, minulý rok od unora 2011 do konce srpna 2011 jsem byla v pracovní neschopnosti s levou ledvinou. PO uschopnění jsme se zaměstnavatelem ukončili dne 31.8.2011 pracovní poměr dohodou z důvodu vdávání a stěhování za manželem.10.9 2011 jsem se provdala a od 31.10.2011 jsem se stala uchazečem o vhodnou pracovní pozici na uřadě práce, kde jsem pobírala tuším,že do letošního duben-květen podporu v nezaměstnaností , byla mi uznána první dva měsíce procentní sazba 65%, další dva 50% a po zbytek podpůrčí doby 45%. Do dnešní doby jsem tudíž nezaměstnaná- vedená na uřadu práce a také jsem otěhotněla.Jaká situace mě čeká ?Na jakou výši rodičovského příspěvku při rodičovské dovolené mám nárok? A na co vše mám nebo nemám nárok? Děkuji moc za užitečné rady a informace

Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené