Osvojení dítěte

V poslední době bohužel narůstá počet manželství, která přes veškerou snahu lékařů zůstávají bezdětná. Jejich problém pak může, za splnění určitých předpokladů, vyřešit osvojení dítěte. Podmínky pro toto osvojení jsou stanoveny v zákoně o rodině. V zásadě zákon rozlišuje dva typy osvojení (adopce), a to osvojení „klasické“ a osvojení nezrušitelné.

V zásadě platí, že osvojit lze pouze nezletilé dítě, nezrušitelně pak lze osvojit pouze dítě starší jednoho roku.

K osvojení dítěte musí být dán souhlas zákonných zástupců osvojovaného dítěte, jimiž jsou většinou rodiče. Souhlas s osvojením je od rodiče (rodičů) dítěte vyžadován i v případě, že rodič je sám nezletilcem. Tohoto souhlasu není třeba pouze v případě (jak uvádí zákon) ,že po dobu nejméně šesti měsíců rodiče soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka. 

O nezájmu rozhodne soud

O tomto tak zvaném „kvalifikovaném nezájmu rodičů“ musí rozhodnout soud. Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte, není třeba ani tehdy, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, takový souhlas může být dán rodičem nejdříve šest týdnů po narození dítěte (což v praxi vyvolává problémy např. u odložených dětí nebo dětí prostitutek).

Soud i orgány sociálně právní ochrany dětí pečlivě zkoumají poměry osvojitelů, zejména pak jejich způsob života (trestní rejstřík, pověst z místa bydliště apod.), jejich motivaci k osvojení, jakož i to, zda osvojení bude ku prospěchu osvojovaného dítěte. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl (v praxi se za přiměřený věkový rozdíl považuje rozdíl minimálně 16-ti let). 

Rozhoduje i zdraví

V průběhu soudního řízení vyvolaného osvojitelem musí soud zkoumat i zdravotní stav osvojitele (osvojitelů) a osvojence. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě v péči budoucího osvojitele (osvojitelů) a to nejméně po dobu tří měsíců a vždy na jeho náklad. Společně mohou dítě osvojit pouze manželé, je-li osvojitelem dítěte pouze jeden z manželů, může dítě osvojit pouze se souhlasem druhého manžela (souhlasu není třeba, je-li druhý z manželů nesvéprávný, či bylo-li by vyžádání souhlasu spojeno s velkými překážkami).

Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský a zaniká poměr mezi osvojencem a jeho původní rodinou. 

Zrušení osvojení

Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení na místě rodičů osvojovaného dítěte zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé, u nezrušitelného osvojení pak dojde v matriční knize k vypuštění záznamu o biologických rodičích osvojence.

Osvojení může být, kromě osvojení nezrušitelného, z důležitých důvodů k návrhu osvojitele či osvojence soudem zrušeno (za důležitý důvod lze považovat např. trestnou činnost osvojitele či osvojence, vážný zdravotní stav apod.) V tomto případě pak dochází k obnovení původních rodinných vazeb osvojence a jeho biologických rodičů. Takovéto dítě může být samozřejmě opětovně osvojeno.

Komentáře k článku
Počet komentářů: 2
Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

Omlouvám se, chyba v mailu, můj správný mail je m.par@centrum.cz. Děkuji za pochopení

Obrázek uživatele Uživatelka Babyweb.cz
Uživatelka Baby...

Ahoj všichni, kdo uvažují o adopci a mají z něčeho strach. Článek byl napsán dle všech platných zákonů a byl vyčerpávající, to se musí nechat. Ale ani náznakem nezodpověděl vaše otázky z obav o adopci, že? Osvojili jsme 3měsíčního chlapečka a teď právě spinká v postýlce. Za pár měsíců bude mít rok. Moc dobře vím, jaké to je před rozhodnutím, zda žádost podat či ne. Za sebe a manžela musím ale říct, že to, že jsme si žádost podali, bylo to nejlepší, co jsme kdy udělali! Jsme naprosto šťastní a troufám si říct, že naše štěstí je daleko větší než kdyby se nám náš syn narodil.
Pokud máte někdo obavy a chcete se mě - laika - zeptat na to co vás trápí ohledně adopce, ráda vám odpovím pravdu od srdce, ve kterém je už pár měsíců i MŮJ SYN!!! Můj mail: m.par4@centrum.cz
Paaaaaaaaaaaaaaa

Komentáře mohou vkládat pouze registrované a přihlášené uživatelky. Zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Naposledy navštívené