Všeobecné smluvní podmínky portálu www.babyweb.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Media Park s.r.o., se sídlem Praha 5, Kroftova 18, PSČ 150 00, IČ: 27376371, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 109408 (dále jen "MP") disponuje uživatelskými právy k internetové doméně babyweb.cz a provozuje server Babyweb dostupný na URL adrese http://www.babyweb.cz (dále také jen "Portál").

Účelem těchto všeobecných smluvních podmínek je stanovit pravidla pro využívání služeb Portálu a komunikaci uživatelů prostřednictvím Portálu za současného vymezení vzájemných práv a povinností MP a uživatele Portálu. Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují jak na Uživatele, tak na Registrované uživatele ve smyslu definic uvedených v čl. II.

II. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely smluvní spolupráce mezi MB a Uživatelem mají následující pojmy uvedený význam:

"Uživatel" je jakákoli fyzická osoba, která navštíví Portál a je pouze pasivním příjemcem informací a služeb Portálu.

"Registrovaný uživatel" je jakákoli fyzická osoba, která se registruje za účelem využívání rozšířených služeb Portálu tím, že MP poskytne své vybrané osobní údaje, e-mailovou adresu, popř. vybrané údaje o svých dětech. Registrovaný uživatel je oprávněn aktivně se podílet na tvorbě obsahu Portálu v rozsahu stanoveném těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

"Registrace" je dvoufázový proces zadání a zaslání osobních kontaktních údajů Uživatele za akceptace těchto všeobecných smluvních podmínek v rámci uzavírání Smlouvy. Registrace sestává z fáze zadání údajů Uživatelem a z fáze potvrzení ze strany MP. Dokončenou Registrací získává Registrovaný uživatel svou unikátní Stránku aplikace. V případě, že údaje, které Registrovaný uživatel zadal při Registraci, přestanou odpovídat skutečnosti, je Registrovaný uživatel oprávněn kdykoli takové údaje opravit.

"Stránka aplikace" je webová stránka umístěná na Portálu, s jedinečnou URL adresou, sloužící jako administrativní rozhraní pro komunikaci Uživatele s MP, a jehož prostřednictvím dochází k zadávání konkrétního obsahu informací, které Registrovaný uživatel šíří prostřednictvím Portálu a zároveň prostřednictvím Stránky aplikace Registrovaný uživatel využívá služby Portálu.

"Služba Portálu" je služba MP, kterou prostřednictvím Portálu jednotlivým Registrovaným uživatelům poskytuje a nabízí MP v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, přičemž podmínky poskytování každé služby Portálu mohou být samostatně upraveny pro každou službu Portálu. Služby Portálu jsou zejména Newslettery, Blogy, Diskuse, Chaty, Fotogalerie a Videogalerie, MP je oprávněna služby Portálu dle svého uvážení rušit, přidávat i měnit služby Portálu.

"Newsletter" je služba Portálu, jejímž prostřednictvím MP zasílá Registrovaným uživatelům aktuální informace dle kategorie Registrovaného uživatele, které se týkají zejména těhotenství a vývoje dětí, a to postupně až do věku 6 let. Součástí Newsletterů mohou být i další sdělení MP nebo třetích osob.

"Blog" je webová aplikace obsahující příspěvky Registrovaného uživatele na jedné Stránce aplikace.

"Diskuse" je služba Portálu, jejímž prostřednictvím větší, předem neomezené množství Registrovaných uživatelů komunikuje spolu navzájem, zpravidla ne jedno téma.

"Chat" je služba Portálu, která umožňuje více Registrovaným uživatelům on-line (popř. off-line) komunikaci s jednou osobou, zpravidla odborníkem a zpravidla na jedno téma.

"Fotogalerie" je služba Portálu, jejímž prostřednictvím může Registrovaný uživatel do Stránky aplikace umisťovat fotografie a obrázky; k přístupu do Fotogalerie je potřeba zadat přístupové jméno (přezdívku) a přístupové heslo.

"Videogalerie" je služba Portálu, jejímž prostřednictvím může Registrovaný uživatel do Stránky aplikace umisťovat videa či krátké filmové spoty; k přístupu do Fotogalerie je potřeba zadat přístupové jméno (přezdívku) a přístupové heslo.

III. SMLOUVA

Registrací vstupuje Registrovaný uživatel s MP do smluvního vztahu a zavazuje se dodržovat při využívání služeb Portálu tyto všeobecné smluvní podmínky. Účelem tohoto smluvního vztahu je stanovení vzájemných práv a povinností MP a Registrovaného uživatele v souvislosti s využíváním služeb Portálu.

Předmětem smluvního vztahu je závazek MP zajistit řádné poskytování služeb Portálu dle těchto všeobecných smluvních podmínek a dle podmínek stanovených pro poskytování jednotlivých služeb Portálu prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet a tomu odpovídající závazek Uživatele dodržovat tyto všeobecné smluvní podmínky.

Smlouva je uzavřena s účinností od dne Registrace Uživatele.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel není bez předchozí Registrace oprávněn jakkoli měnit obsah Portálu, ani žádné jeho sekce či části, ani se žádným způsobem aktivně nepodílet na tvorbě obsahu žádné sekce či části Portálu.

Uživatel není bez předchozí registrace oprávněn aktivně využívat žádnou službu Portálu. Uživatel je bez předchozí Registrace oprávněn číst Blogy, Chaty a Diskuse Registrovaných uživatelů.

Registrovaný uživatel je povinen dbát kultivovanosti svého projevu a snažit se, aby jeho sdělení, ať slovní, obrazová, nebo jiná, byla vždy v souladu s pravidly slušnosti a společenského taktu, zejména tedy aby taková sdělení nebyla oplzlá, či dokonce vulgární; MP si vyhrazuje právo kdykoli taková sdělení jednostranně odstranit bez jakékoli náhrady Registrovanému uživateli.

Registrovaný uživatel nesmí při využívání svého práva aktivně spoluvytvářet obsah vybraných částí nebo sekcí Portálu, zejména svou účastí v Diskusi, Blogu či Chatu, ani ve Fotogalerii nebo ve Videogalerii užívat a prostřednictvím Portálu šířit vulgarizmy, výrazy, jejichž obsah odporuje všeobecně závaznému právnímu předpisu České republiky, zejména pokud by vyznění takových výrazů mohlo být způsobilé podněcovat k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, nebo by k některé takové skupině bylo hanlivé, nebo by bylo hanlivé k jiným Uživatelům a Registrovaným uživatelům Portálu, nebo výrazy, které jsou v rozporu s dobrými mravy, popř. ohrožují veřejný pořádek. Registrovaný uživatel dále nesmí zejména žádným způsobem propagovat ani zobrazovat násilí včetně sexuálního, pornografii, pedofilii, zoofilii a další oblasti lidského chování, které jsou způsobilé narušit mravní vývoj dětí a mladistvých nebo zobrazovat či popisovat nebo zobrazovat osoby v nedůstojných situacích či takové jednání a oblasti lidského chování ospravedlňovat. Registrovaný uživatel je dále povinen nepoužívat výrazy či zobrazení propagující jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s MP nebo produkty těchto konkurenčních podnikatelů, zejména internetové stránky s obsahem konkurenčním Portálu, nebo jakkoliv jinak odporujícím oprávněným zájmům MP a způsobilé poškodit dobré jméno MP a Portálu. V případě porušení svého závazku vyplývajícího z předchozí věty je Registrovaný uživatel povinen zaplatit MP smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý takový případ porušení.

Registrovaný uživatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Stránky aplikace do Portálu, a to jak za jejich pravdivost, tak i za jejich soulad s všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a za jejich přípustnost zveřejňování ve vztahu k třetím osobám. Uživatel tímto přebírá a nese za informace šířené prostřednictvím Stránky aplikace na Portálu veškerou soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnost v plném rozsahu.

Registrovaný uživatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do Stránky aplikace třetím osobám. V případě, že Registrovaný uživatel třetí straně takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případné zneužití Stránek aplikace nebo za zneužití svého hesla nebo uživatelského jména, jako by je užil sám.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje zveřejňované na Portálu, tj. ty informace, které Registrovaný uživatel určí prostřednictvím Stránky aplikace ke zveřejnění, jsou přístupny komukoliv prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Portálu a dalších internetových serverů provozovaných MP či jinou osobou. Dále Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí, že výše zmíněné zveřejněné údaje mohou být též zveřejněny na jakýchkoliv internetových stránkách určených MP. Registrovaný uživatel tímto uděluje MP výhradní bezúplatné oprávnění k výkonu práva užít veškeré informace zveřejněné Registrovaným uživatelem prostřednictvím Stránky aplikace na Portálu, a to všemi způsoby užití známými ke dni Registrace, pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv Uživatele k jeho dílu a na neomezený množstevní rozsah licence, přičemž MP není povinna toto oprávnění využít.

Registrovaný uživatel uděluje MP souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb. se správou, zpracováním i shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých Registrovaným uživatelem v rámci uzavření Smlouvy. MP zpracovává osobní údaje Registrovaného uživatele za účelem vedení databáze Registrovaných uživatelů, zejména za účelem jejich informování o obchodních nabídkách MP a nabídkách služeb Portálu. Po dobu účinnosti Smlouvy není Registrovaný uživatel oprávněn svůj souhlas dle tohoto odstavce odvolat bez současného ukončení trvání Smlouvy, tj. ukončení oprávnění vyplývajících z Registrace.

Registrovaný uživatel je povinen uvést při Registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Registrovaného uživatele. V případě změny kteréhokoli z uvedených údajů je Registrovaný uživatel povinen takovou změnu písemně (postačí formou elektronické pošty) oznámit MP nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě porušení tohoto závazku ze strany Registrovaného uživatele je MP oprávněna ukončit platnost Registrace.

Registrovaný uživatel je oprávněn zadávat jednotlivé objednávky na využívání služeb Portálu prostřednictvím administrativního rozhraní na Stránce aplikace či formou e-mailu.

Registrovaný uživatel má kdykoli právo zrušit svou Registraci. V takovém případě nebude nadále oprávněn využívat služby Portálu určené jiným Registrovaným uživatelům.

Registrovaný uživatel je oprávněn prostřednictvím své Stránky aplikace zřizovat vlastní Blog a Diskuse.

Registrovaný uživatel je oprávněn prostřednictvím své Stránky aplikace zřizovat a využívat Fotogalerii a Videogalerii.

Registrovaný uživatel se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, kterými by sám nebo prostřednictvím třetí osoby užil Portál, zejména pak svou Stránku aplikace, ke komerčním účelům. Registrovaný uživatel se tedy souhlasem s těmito všeobecnými smluvními podmínkami zavazuje, že Portál, tj. žádnou jeho část či sekci nebo Stránku aplikace, nevyužije k umístění jakéhokoli sdělení, jehož obsahem je přímá i nepřímá podpora prodeje výrobků či služeb Registrovaného uživatele nebo třetích osob či propagace jména či obchodní firmy jiných podnikatelů. Registrovaný uživatel tedy není oprávněn Portál ani žádnou jeho část, zejména Stránku aplikace, užít k umístění reklamy nebo sdělení (textového i obrazového), které má reklamní charakter. Registrovaný uživatel rovněž není oprávněn využívat Portál ani žádnou jeho část, zejména Stránku aplikace, k podnikatelským účelům svým či třetích osob; to se vztahuje i na jiné činnosti, které nejsou podnikáním dle platných právních předpisů, ale jimiž je možno dosahovat zisku. Porušení tohoto odstavce zakládá právo MP k okamžitému zrušení Registrace Registrovanému uživateli a odstranění veškerého obsahu, který se tomuto ustanovení příčí.

Registrovaný uživatel je povinen, a Uživatel oprávněn, společnost MP informovat o jakékoli části obsahu Portálu, ať slovní nebo obrazové povahy, o nichž se Uživatel či Registrovaný uživatel domnívá, že by mohly být v rozporu se zákonem či těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Práva a povinnosti týkající se Uživatelů se přiměřeně vztahují též na Registrovaného uživatele (nikoliv obráceně), nestanoví-li tyto všeobecné smluvní podmínky jinak.

V. PRÁVA A POVINNOSTI MP

MP se zavazuje řádně zajišťovat provoz Portálu a poskytovat veškeré služby Portálu, které jsou podrobněji uvedeny v podmínkách stanovených pro jednotlivé služby Portálu.

MP se zavazuje zasílat Registrovanému uživateli Newslettery a Registrovaný uživatel s tímto vyslovuje souhlas.

MP nenese žádnou odpovědnost za výpadky přístupu k Portálu, zejména za takové, které nebudou mít svou příčinu v Portálu ani jinak obecně na straně MP, zejména tedy nenese žádnou odpovědnost za výpadky způsobené zásahem tzv. vyšší moci, z důvodu přerušení dodávek energií, v případě přerušení telekomunikačních kanálů či připojení k internetu. Registrovaný uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že v takovém případě nebude po MP uplatňovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace.

MP nenese žádnou odpovědnost za obsah Stránky aplikace, ani za obsah Portálu či jeho sekce zadaný Registrovaným uživatelem. MP je oprávněna jednostranně změnit či odstranit informace na Portálu, zejména budou-li tam zveřejněné informace v rozporu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, všeobecně závazným právním předpisem České republiky, s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána nebo s dobrými mravy.

MP má výlučné právo vlastním jménem a na vlastní účet disponovat s veškerým reklamním prostorem na Portálu, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou má MP právo určit bez jakékoli součinnosti či souhlasu Registrovaného uživatele.

MP je oprávněna jednostranně měnit či odstraňovat veškeré části Portálu, informace na Portálu se nacházející, a to i ve všech jeho částech, sekcích či Stránkách aplikace, přičemž MP není povinna o tom nikoho informovat, ani poskytovat jakoukoli náhradu.

MP disponuje v plném rozsahu majetkovými autorskými právy k veškerému obsahu Portálu, a to včetně jeho sekcí. Bez předchozí, písemně udělené licence, popř. podlicence k výkonu práva užít kteroukoliv část obsahu Portálu či jeho části, včetně kterékoli Stránky aplikace, udělené společností MP, není žádný Uživatel ani Registrovaný uživatel ani jiná třetí osoba oprávněna kteroukoliv část Portálu užít.

MP je oprávněna zasílat Registrovanému uživateli svá reklamní sdělení, a to i po skončení platnosti Registrace a Uživatel s tím vyslovuje souhlas.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

Registrace je bezplatná a Registrovaný uživatel z toho důvodu nemá v souvislosti s využíváním služeb Portálu a oprávnění vyplývajících z Registrace vůči MP žádný nárok, s čímž Registrovaný uživatel výslovně souhlasí.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Udělením souhlasu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami se Registrovaný uživatel zavazuje k jejich bezpodmínečnému dodržování a respektování.

Uživatel bere na vědomí, že případná smluvní pokuta dle těchto všeobecných smluvních podmínek je splatná 10. (desátý) den od doručení výzvy Registrovanému uživateli.

Jakákoliv komunikace mezi Registrovaným uživatelem a MP probíhá zásadně elektronicky formou e-mailů. Listinné dokumenty se doručují na adresu uvedenou Registrovaným uživatelem v Registraci.

Po dobu platnosti Registrace, není možno tyto všeobecné smluvní podmínky jednostranně měnit.

Na smluvní vztah MP a Uživatele dopadají všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 14. prosince 2007.

V Praze dne 21. ledna 2008

Naposledy navštívené