Baby roku 2019


Pravidla soutěže


Fotografická a textová soutěž „Baby roku 2019“ (dále také jen „soutěž“) probíhá v období od 19. 8. 2019 do 30.10. 2019 na internetových stránkách www.babyweb.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi. Pro účel konání soutěže je nutný souhlas zákonného zástupce nezletilého dítěte s účastí dítěte v soutěži.  .

Organizátorem soutěže je společnost Media Park  s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 273 763 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  109408 (dále jen  „Organizátor“)

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na internetové stránky Baby roku 2019 , umístěné na stránkách webu www.babyweb.cz,  fotografii dítěte, či dítěte s jeho zákonným zástupcem, a to s popiskem fotografie. Každý účastník soutěže smí přihlásit pouze jednu fotografii. Fotografie bude obsahovat pouze podobiznu dítěte či podobizny dítěte a jeho zákonného zástupce. Fotografie obsahující podobizny jiných osob než dítěte či dítěte a jeho zákonného zástupce budou Organizátorem vyřazeny ze soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

 1. je autorem přihlášené fotografie, či má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
 2. disponuje právem tyto fotografii užít v plném možném rozsahu
 3. užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovateli nahradit škodu vzniklou z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
 4. dává Organizátorovi souhlas s uveřejněním jeho podobizny a obrazového záznamu na internetových stránkách www.babyweb.cz.

Poučení o zpracování osobních údajů

 1. Správcem Vašich osobních údajů a organizátorem soutěže je společnost Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ: 273 763 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 109404, (dále jen „Správce“). Správce osobních údajů nese odpovědnost za zpracování a ochranu poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším společnostem v rámci skupiny Správce.
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a další platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna bezpečnost osobních údajů.
 3. Za účelem registrace do soutěže a jejího průběhu budou zpracovány následující osobní údaje zákonného zástupce dítěte: a) jméno a příjmení b) e-mailová adresa c) telefonní číslo d) doručovací adresa e) případně fotografie zákonného zástupce dítěte, jakož i následující osobní údaje nezletilého dítěte: a) jméno a příjmení b) doručovací adresa c) fotografie nezletilého dítěte. Registrací do soutěže udělujete Správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který je právním titulem zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů je nutné pro účast v soutěži.
 4. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že Organizátor soutěže je oprávněn užít a zveřejnit jeho jméno a příjmení na facebookových stránkách, a to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže.
 5. Doba zpracování osobních údajů: po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejdéle však 3 roky.
 6. Zpracování osobních údajů má automatizovanou a manuální povahu.
 7. Jsem si vědom/vědoma, že mám v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a další platnou právní úpravou následující práva: a) požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a osobním údajům nezletilého dítěte podléhajícím zpracování podle pravidel soutěže b) právo požadovat opravu svých osobních údajů a osobních údajů nezletilého dítěte c) právo požadovat výmaz svých osobních údajů a osobních údajů nezletilého dítěte zpracovaných správcem d) právo vznést námitku e) právo obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 8. Účastník soutěže má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud účastník soutěže odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů před ukončením soutěže, je vyloučen z účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
 9. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu a to po dobu zpracování osobních údajů.

Předání výher soutěže bude uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí s jejími pravidly. Výherci soutěže budou zveřejněni spolu s vítěznými fotografiemi (v rozsahu jméno a příjmení výherce).

Organizátor  je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
 2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
 3. by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem
 4. nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled
 5. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.
 6. obsahují podobizny jiných osob nežli účastníka soutěže případně jeho zákonného zástupce

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

HARMONOGRAM, SYSTÉM SOUTĚŽE A PŘIHLAŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování fotografií, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi a losování výherce z hlasujících.

Osoba se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace do soutěže a následném obdržení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Fotografie účastník soutěže přihlašuje vložením fotografie na internetové stránky www.babyweb.cz. Spolu s fotografií je účastník soutěže povinen uvést název fotografie a slovní popis/příběh. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, jakož i e-mailovou adresu a telefonní kontakt zákonného zástupce. Zákonný zástupce účastníka soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:

 • Přihlašování fotografií: od 19.8. 2019 00:01 hod. do 30.9. 2019 23:59 hod.
 • Internetové hlasování: od 29.8. 2019 00:01 hod. do 30. 9. 2019 23:59 hod.
 • Rozhodování poroty a druhé kolo internetového hlasování: od 1. 10. 2019 00:01 hod. do 20. 10. 2019 23:59 hod.

Vyhlášení výherců proběhne po sečtení bodů od poroty a bodů vzešlých z internetového hlasování druhého kola do 30.10. 2019 na stránkách soutěže na  www.babyweb.cz. Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ A LIMITY HLASŮ

O pořadí jednotlivých soutěžních fotografií v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.babyweb.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách www.babyweb.cz. Hlasování je omezeno na jeden hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní fotku denně, jeden hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěží fotku denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým fotkám.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení účastníka soutěže  ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a účastník soutěže  bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recaptcha. Pro získání většího počtu hlasů mohou účastníci soutěže zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodne o 20 fotografiích , kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů, které postoupí k posouzení poroty, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest, bodů, které rozdělí podle preferencí mezi fotografie dle klíče – 3 body fotografii, která se mu nejvíce líbí, 2 body fotografii, která se mu líbí jako druhá nejvíce, 1 bod fotografii, která se mu líbí nejvíce jako třetí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění fotografie v internetovém hlasování.

Během rozhodování poroty bude pokračovat i internetové hlasování s tím, že výsledek tohoto hlasování bude mít stejnou váhu jako přidělování bodů jednoho porotce. Tedy fotografie, která v druhém kole internetového hlasování získá nejvíce hlasů, dostane v závěrečném sčítání bodů 3 body, druhá 2 body a třetí 1 bod.

Na závěr Organizátor provede součet bodů přidělených 20 fotografiím, které postoupily k posouzení poroty, a to jak bodů přidělených jednotlivými porotci, tak bodů přidělených na základě výsledků druhého kola internetového hlasování. Vítězem soutěže bude vyhlášen účastník soutěže, který takto získá nejvyšší počet bodů. Na druhém výherním místě se umístí účastník soutěže, který takto získá druhý nejvyšší počet bodů a na třetím výherním místě se umístí účastník soutěže, který takto získá třetí nejvyšší počet bodů.
O výhře v soutěži budou výherci informování Organizátorem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

CENY

Dodavatelem cen do soutěže jsou Partneři soutěže – Baby Group, s. r. o., Babypoint, s. r. o. a My Media, s. r. o.

Vítěz soutěže a účastníci soutěže umístění na druhém a třetím místě získají následující ceny:

Vítěz soutěže  Autosedačku BeSafe iZi Flex Fix i-Size a cestovní kočárek METRO, a též PETITE&MARS Kočárek sportovní UP Heritage Forest 2019.

Účastník soutěže, který se umístí na 2. místě – získá Golfové hole Brisk LX a Ergonomické nosítko Adapt Galaxy Ergobabystejně tak jako Digitální audiochůvičku AVENT SCD731.

Pro účastníka soutěže, který se umístí na 3. místě máme připravenou odměnu ve formě setu doplňků na cestování Lässig (hygienickou taštičku, minibatoh, organizér, tašku)Ergonomické nosítko Tula French Marigold a PETITE&MARS Zvířátko skákací – kravička Doris.

KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEVZETÍ VÝHRY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výherci soutěže budou Organizátorem  informováni e-mailem a telefonicky. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Organizátorovi  poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovii nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.babyweb.cz nejpozději do 5. 11. 2019. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 15.11.2019

Předání celorepublikových (finálových) výher proběhne v Praze v sídle Organizátora či na jiném, Organizátorem  určeném místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce a totožnosti dítěte, které je vyobrazeno na vítězné fotografii.  Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Organizátor individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Organizátora.

Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor  si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo  pravidla soutěže bez udání  důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Organizátor  si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší  pravidla soutěže, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Organizátor si vyhrazují právo pořídit z předání foto/videodokumentaci za účelem propagace.

 

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist