Nej Těhulka 2017


Pravidla soutěže


Soutěž Nej Těhulka 2017, dále také jen „soutěž“, probíhá v období od 25. 9. 2017 do 30. 11. 2017 na internetových stránkách www.babyweb.cz  a www.nejtehulka.cz . Soutěží se s digitálními fotografiemi budoucích maminek – těhotných žen (dále jen budoucích maminek).

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost MEDIA PARK, s.r.o.
IČ: 27376371, se sídlem Praha 2, Koperníkova 6, č. p. 794, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 109408 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na stránky soutěže Nej Těhulka 2017  umístěné na www.babyweb.cz a www.nejtehulka.cz  fotografie budoucí maminky. Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu budoucí maminku  a vložit pouze jednu fotografii. Každý soutěžící bude mít svůj profil, který bude obsahovat jednu fotografií dotyčné budoucí maminky a příslušný textový popisek.

Soutěže se mohou účastnit jen fyzické osoby starší 18 let., které budou v průběhu soutěže prokazatelně těhotné. Soutěžní fotografie musí zachycovat budoucí maminku, která se účastní soutěže, a to včetně zobrazení obličeje a příznaků těhotenství.

Podmínkou účasti v soutěži je, aby maminka zachycená na soutěžní fotografii byla po dobu soutěže alespoň jeden den těhotná a byla tuto skutečnost schopná prokázat na případnou žádost pořadatele (např. předložením těhotenského průkazu).

Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti Špuntík, IČ: 03676757, se sídlem Praha 2, Koperníkova 6, PSČ 120 00 (která je dodavatelem cen, dále jen „Partner“) a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená velikost fotografií je 1200 x 798 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 4 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

 1. je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
 2. disponuje veškerými právy k těmto fotografiím
 3. má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
 4. užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu Provozovateli, jakožto správci osobních údajů a provozovateli databáze registrovaných uživatelů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři pro účely soutěže „Nej Těhulka 2017“, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu trvání soutěže a po dobu pěti (5) let následujících po jejím ukončení. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky (počítačově) pouze ke stanovenému účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel tímto informuje soutěžící, kteří poskytli registrací své osobní údaje ke zpracování, o jejich právech vyplývajících z §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění, zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že každá osoba má právo na přístup k těmto osobním údajům a že má právo obrátit se v případě porušení tohoto zákona na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Soutěžící zároveň uděluje souhlas Provozovateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do písemného odvolání souhlasu. Tento souhlas se uděluje i Partnerovi soutěže a uděluje se na dobu trvání soutěže a na dobu pěti (5)let následujících po jejím ukončení, nebude-li odvolán dříve.

Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas k bezplatnému uveřejnění jeho jména, názvu obce, kde bydlí, fotografie, jeho obrazových či zvukových záznamů a příp. fotografií a záznamů osob zobrazených na fotografiích jím pořízených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Provozovatele a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech Provozovatele anebo Partnera, a to po dobu 5 let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Provozovateli souhlas s tím, že je Provozovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a adresy bydliště a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 1. neodpovídají zadanému tématu soutěže
 2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
 3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
 4. nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled budoucí maminky
 5. u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace soutěže a následném potvrzení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Fotografii přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.babyweb.cz a www.nejtehulka.cz . Spolu s  fotografií je účastník soutěže povinen uvést její slovní popis. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

 • Přihlašování: od 25. 9. 2017 00:01 hod. do 29.10. 2017 23:59 hod.
 • Internetové hlasování: od 30. 10. 2017 00:01 hod. do 19. 11. 2017 23:59 hod.
 • Rozhodování poroty a druhé kolo internetového hlasování: od 20. 11. 2017 00:01 hod. do 30. 11. 2017 23:59 hod.

Vyhlášení výherců proběhne po sečtení bodů od poroty a bodů vzešlých z internetového hlasování druhého kola do 10. 12. 2017 na stránkách soutěže na  www.babyweb.cz  a www.nejtehulka.cz  . Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých soutěžních fotografií budoucích maminek v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.babyweb.cz a www.nejtehulka.cz  dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách www.babyweb.cz a www.nejtehulka.cz . Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač pro každou soutěžní fotografii denně, 1 hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní fotografii denně, 1 hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěžní fotografii denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým soutěžním fotografiím. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotografie bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recapcha. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodne o 20 fotografiích budoucích maminek, kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů, které postoupí k posouzení poroty, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest bodů, které rozdělí podle preferencí mezi tři fotografie dle klíče – 3 body fotografii, která se mu nejvíce líbí, 2 body fotografii, která se mu jako druhá nejvíce líbí, a 1 bod fotografii, která se mu jako třetí nejvíce líbí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění fotografie v internetovém hlasování.

Během rozhodování poroty bude pokračovat i internetové hlasování s tím, že výsledek tohoto hlasování bude mít stejnou váhu jako přidělování bodů jednoho porotce. Tedy fotografie, která v druhém kole internetového hlasování získá nejvíce hlasů, dostane v závěrečném sčítání bodů 3 body, druhá 2 body a třetí 1 bod.

Na závěr Provozovatel provede součet bodů přidělených 20 fotografiím, které postoupily k posouzení poroty, a to jak bodů přidělených jednotlivými porotci, tak bodů přidělených na základě výsledků druhého kola internetového hlasování. Vítězem soutěže bude vyhlášen účastník soutěže, který takto získá nejvyšší počet bodů. Na druhém výherním místě se umístí účastník, který takto získá druhý nejvyšší počet bodů a na třetím výherním místě se umístí účastník, který takto získá třetí nejvyšší počet bodů.
O výhře v soutěži budou výherci informování Poskytovatelem e-mailem nebo telefonicky.

Zasláním fotografií do soutěže stejně tak účastí v internetovém hlasování akceptuje účastník/hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny

Dodavatelem cen do soutěže jsou Partneři soutěže – obchod zaměřený na potřeby pro těhotné a miminka Špuntík.cz. Babyweb.cz, výrobce dětské kosmetiky Hipp, Fotoateliér Fotoprome.cz a Česká mincovna

Vítěz soutěže a účastníci soutěže umístění na druhém a třetím místě získají poukázky na odběr konkrétních produktů od Partnerů soutěže, a to:

Vítěz soutěže – získá poukázku na konkrétní produkty v hodnotě 50.000 Kč od obchodu Špuntík.cz, poukázku na dětskou kosmetiku značky Hipp v hodnotě 15.000 Kč, poukázku na dárky od České mincovny v hodnotě 5.000 Kč a profesionální fotografování ve fotoateliéru Fotoprome.cz v hodnotě 4.000 Kč.
Účastníci soutěže umístění na druhém a třetím místě – získají poukázku na dětskou kosmetiku značky Hipp v hodnotě 10.000 Kč, poukázku na dárky od České mincovny v hodnotě 3.000 Kč a profesionální fotografování ve fotoateliéru Fotoprome.cz v hodnotě 4.000 Kč.

Poukázky budou výhercům doručeny na e-mailové adresy, které uvedli v registračním formuláři soutěže. Platnost každé poukázky je tři měsíce.

Výherce poukázky je oprávněn využít poukázku pro nákup zboží v kamenném obchodě Partnera, a to až do hodnoty příslušné poukázky. Výherce je oprávněn využít poukázku i k více k nákupům, dokud není hodnota poukázky vyčerpána. Převýší-li cena zakoupeného zboží v e-shopu hodnotu příslušné poukázky, výherce je povinen tuto část ceny doplatit za podmínek stanovených pro platbu ceny zboží v e-shopu.

Zakoupené zboží bude výherci dodáno na náklady Partnerů soutěže, na adresu, kterou uvede v registračním formuláři soutěže. Při nákupu zboží na poukázku a komunikaci s e-shopem je výherce povinen uvést speciální kód, který obdrží spolu s e-mailovou poukázkou od Provozovatele.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou Provozovatelem informováni e-mailem a telefonicky. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.babyweb.cz od 10. 12. 2017. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 20. 12. 2017.

Předání celorepublikových (finálových) výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce a těhotenství budoucí maminky, která je vyobrazena na vítězné fotografii.  Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist