Je dítě zralé na školu?

Jak poznat, že náš malý předškolák je skutečně na vstup do školy zralý? Existuje řada věcí, které nám to jasně prozradí. Jako rodiče bychom měli dítě stále podněcovat a vést tak, aby své schopnosti rozvíjelo harmonicky, aby všechny oblasti jeho dovedností (rozumová, jazyková, tělesná, pracovní, mravní, citová a estetická) byly v rovnováze. Je vaše dítě připraveno na vstup do školy? Máte nějaké pochybnosti? Pište do naší poradny nebo se ostatních rodičů zeptejte prostřednictvím naší diskuze.

Řeč

Vývoj v oblasti řeči spočívá především v jejím zkvalitňování. Dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, pojmenovat předměty kolem sebe, vysvětlit, k čemu slouží, vysvětlit vztahy mezi předměty či osobami a jevy, které s nimi souvisí, umí vytvořit skupinu pojmů podle jejich obsahu.

Aktivně většinou užívá kolem 3 000 slov, vypráví kratší příběh s lehkou pomocí, popíše situační děj na obrázku, vyjadřuje se souvisle, samostatně a srozumitelně. Přitom již využívá všechny slovní druhy v gramaticky správných tvarech, výjimečně chybuje. Chápe a plní i složitější pokyny. Také již zvládá artikulaci většiny hlásek, někdy ještě přetrvává vadná výslovnost sykavek či vibrant (c-s-z, č-š-ž, r, ř).

Předškolák naváže řečový kontakt, umí vést dialog, naslouchá, mluví obsahově přiměřeně, plynule, artikulačně, gramaticky, intonačně a rytmicky správně. Používá rozvité věty se správným slovosledem, prakticky se řeč podobá řeči dospělého. Drobné nedostatky v této době ještě tolerujeme, ale měli bychom pracovat na jejich odstranění.

Rozumí vtipu

jazykové oblasti již dosáhlo dítě značných kvalit. Zvládne rozložit slovo na slabiky, určí první a poslední hlásku, slovo dokáže hláskovat. Tvoří slova opačná, vysvětlí význam běžných pojmů, tvoří zdrobněliny, najde slova stejného významu.

Také už rozumí vtipu, vymýšlí si hádanky, pozná humor. Přednese zpaměti básničku, umí napodobit intonaci přímé řeči v textu (vesele, smutně…).

Vydrží se soustředit na předčítaný text, poznává a charakterizuje pohádkové postavy, porovnává je, rozlišuje jejich charakterové vlastnosti. Samo už také vypráví kratší text nebo pohádku, vlastní zážitek či příběh a často to spojuje s dramatizací, domýšlí vlastní konce příběhů. Samostatně také popíše příběh podle dějových obrázků.

Kdo jsem?

Stejně tak v oblasti znalostí je dítě slušně vyspělé. Zná celé své jméno, věk a adresu bydliště, vyjmenuje jména svých nejbližších příbuzných a ví, kde pracují, a zná také jména svých kamarádů.

Poznává vlajku ČR, hlavní město ČR. Na ulici se chová podle pravidel, zná základní dopravní značky. Zvládne pojmenovat a vysvětlit účel dopravních prostředků a známých předmětů, poznává širší škálu barev a jejich odstíny, orientuje se v časových pojmech, vyjmenuje dny v týdnu, pozná a pojmenuje základní suroviny na přípravu jídla.

Maso i pampeliška

Rozpozná ovoce a zeleninu podle různých charakteristik (tvar, barva, chuť…), co je zdravé a co ne, třídí potraviny do skupin (maso, pečivo, sladkosti…), uvědomuje si důležitost výživy pro své zdraví.

Předškolák pojmenuje základní rostliny (květiny, stromy) a zvířata (divoká, domácí, exotická…), jejich mláďata a základní existenční potřeby. Také zná části lidského těla, vyjádří, co nebo kde ho bolí, umí se chovat u lékaře včetně stomatologa. Podle počasí si umí zvolit základní oblečení a obutí.

Dále pak poznává různé materiály a umí je charakterizovat podle jejich vlastností (papír, dřevo, písek…), ví, k čemu slouží. Umí rozpoznat, co je nebezpečné a co bezpečné, co znamená zákaz vstupu, apod.

Počítání

U dítěte se rozvíjejí matematické představy, orientuje se v číselné řadě do šesti (deseti) a také se zlepšuje jeho orientace v prostoru a čase. Určí opačné stavy – málo vs. hodně, daleko vs. blízko apod., třídí objekty podle velikosti, tvaru, barvy, pojmenuje základní geometrické tvary a vyjádří vzájemnou polohu předmětů.

Většina dětí má zájem o „úkoly“ pro předškoláky, jako je hledání cesty v bludišti, určování rozdílů ve dvou obrázcích, skládání rozstříhaného celku či doplňování detailů do obrázku apod.

Hry a sport

Další dovednosti spadají do oblasti tělesné zdatnosti. Šestileté dítě je pohybově schopné, odolné a otužilé. Chůzi má pružnou se správným držením těla. Pohybuje se obratně v prostoru, mezi překážkami, po schodech, po nerovném terénu, udrží rovnováhu při stoji na jedné noze.

Při běhání umí měnit směr, skáče snožmo i jednonož, do dálky, do výšky, přeskakuje překážky, skáče přes švihadlo. Umí lézt po „čtyřech“, plazí se po břiše, udělá kotoul dopředu. V oblibě mívá míčové hry, hází míč obouruč i jednou rukou, strefí se do cíle, přihraje házením či kopnutím, chytí míč odražený ze země. Při pohybu rádo využívá kolo, koloběžku, brusle. Příležitostně se věnuje různým sportům, jako je plavání, fotbal či lyžování.

Dokáže už samo

Zásadní je zvládání sebeobsluhy. Dítě je již natolik samostatné, že nepotřebuje asistenci na záchodě, při mytí a čistění zubů, při smrkání, obouvání (zavazování tkaniček), oblékání a svlékání. Uklízí si věci na své místo (boty, oblečení, hračky, peřiny…). Při jídle už používá celý příbor, pomáhá při prostírání na stůl a při servírování jídla.

Pravák nebo levák?

V kresbě dochází také k výraznému pokroku. Znázorní lidskou postavu s detaily, náladu postavy, prostředí, kde se nachází, zvířata a přírodu, dopravní prostředky, pohádkové postavy, apod. Důležité je, že správně drží psací náčiní a umí používat různé výtvarné materiály.

Snaží se opisovat křestní jméno a číslice, napodobuje velká tiskací písmena. Vydrží také soustředěně sedět u stolu, např. když vybarvuje omalovánky.

Při oblíbeném modelování zvládá složitější objekty a dodrží při tom proporce postavy či zvířete. Také umí zacházet s nůžkami, stříhá a nalepuje. Nyní by už mělo být jasné, kterou ruku preferuje, kterou bude ve škole psát.

Zpívání

Spojení hudby, zpěvu a pohybu dítě velmi uspokojuje. Zpívání mají děti velmi rády a šestiletý předškolák zpívá víceméně samostatně a s přiměřenou intonační čistotou. Při zpěvu už umí reagovat na základní dirigentská gesta (začít, končit, ztišit, zesílit, zrychlit, zpomalit). Poznává sluchem základní hudební nástroje, hraje na rytmické hudební nástroje a udrží rytmus skladby. Pohybem vyjádří hudbu, rozliší pochod, ukolébavku, apod. a poznává známé písně podle melodie.

Práce a chování

Od předškoláka také očekáváme jistou úroveň chování. Vědomě se projevuje k ostatním zdvořile (pozdraví, poděkuje, blahopřeje, přivítá se…), pomáhá druhým při společné práci, kooperuje. Také se chová ohleduplně k nemocným, invalidním a starým lidem.

Zvládne udržet pořádek ve svých věcech a doma pomáhá s domácími pracemi. Samostatně a systematicky pracuje na zadaném úkolu, zhodnotí výsledek své práce či jednání. Má své povinnosti (např. drobné domácí práce, péče o květiny, apod.) a snaží se je plnit zodpovědně.

Soustředění

Jedním z požadavků je také kvalitní schopnost se soustředit. Délka pozornosti, ve které se dítě věnuje konkrétní činnosti, se prodlužuje. Oblíbené jsou stolní a společenské hry, při kterých mění role. Při hře umí dodržovat stanovená pravidla (střídání, házení kostkou …) a je ve hře poctivé.

Nechodí-li dítě již dříve do mateřské školy, je vhodné, aby nejpozději rok před zahájením školní docházky začalo do kolektivu dětí docházet. Své dovednosti zde nejen získává, ale i procvičuje, a má ideální příležitost své nedostatky zlepšovat. Pomáhejme svým dětem v tomto důležitém období, připravme je na vstup do školy. Uděláme tím maximum pro jejich dobrý start a pomůžeme jim, aby byly ve škole úspěšné.

Školní zralost představuje soubor duševních, fyzických a sociálních dovedností, které dítě potřebuje, aby zvládalo nároky spojené s vyučováním. Míra školní zralosti je ovlivněna nejen konkrétními schopnostmi a dovednostmi dítěte, ale také rodinnými a sociálními podmínkami, dědičnými dispozicemi či dalšími vnějšími okolnostmi.

2.1.2011 6:51 | autor: Jana Bezděková

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist