PŘEHLED pravidelných lékařských prohlídek u dětí

V čem spočívá význam prevetivních prohlídek v dětském věku? Jak mají být časté? Jsou důležité nejen pro dobrý vývoj dítěte. Mohou včas odhalit, zda dobře roste, jak se vyvíjí, ale i jestli mu něco nechybí.

33-shutterstock_2378465865-1100x618.jpg Zdroj: Shutter

Zvláště v nejútlejším věku spolu se screeningovými (plošně vyhledávacími) vyšetřeními pomáhají odhalit nemoci v časném stadiu, které by nenávratně poškodily vývoj dítěte. Ruku v ruce s očkováním jsou preventivní prohlídky základními pilíři komplexní péče o dítě. Systém pravidelných prohlídek je u nás velmi dobře propracovaný z minulosti.

Není preventivních prohlídek příliš?

Z dnešního pohledu se někdy může zdát až trochu nadbytečný, ale jak jinak včas zachytit poruchy výživy, nervosvalového vývoje (jako je u novorozence predilekce hlavičky, později pak centrální koordinační a tonusová porucha u kojence a dysproporční vývoj), poruchy smyslů (především zraku a sluchu), srdeční vady, poruchy pohybového aparátu, malý vzrůst či onemocnění štítné žlázy?

Jak jinak začít včas rehabilitovat Vojtovou nebo Bobathovou metodou, včas nasadit neslyšícímu dítěti kochleární implantát, aby se naučilo mluvit, jak rozpoznat oční vadu, která by vedla k tupozrakosti, skoliózu, která by měla za následek zhroucení páteře?

Preventivní prohlídky slouží také ke zhodnocení sociálního chování a hygienických návyků dětí, zralosti pro školní docházku, rizika syndromu hyperreaktivity. V neposlední řadě jsou nástrojem, jak včas zachytit obezitu či rozkrýt dědičnou poruchu tukového metabolismu.

Přesto nemohou rodiče spoléhat na to, že lékař všechny zdravotní problémy odhalí v rámci  prevence čili že prohlídka školáka jednou za dva roky stačí k tomu, abychom měli jistotu, že roste a zraje tak, jak má. Opak je pravdou.

Rodič je ten, kdo nejvíce zná své dítě, má ho stále na očích a jakákoli znepokojivá změna jeho vývoje by měla být signálem k časné návštěvě praktického lékaře, i když termín plánované prohlídky je v dohlednu.

Důležitost zdravotního a očkovacího průkazu

V porodnici dostává matka pro novorozence zdravotní a očkovací průkaz. Do něho se zaznamená stav dítěte při propuštění z porodnice a případná důležitá sdělení praktickému lékaři, který dítě převezme do péče. Ten pak pokračuje v pravidelných záznamech o preventivních prohlídkách a očkování, nemocech, úrazech nebo poruchách zdraví dítěte.

Zdravotní a očkovací průkaz je navíc i krátkým uceleným souborem rad a doporučení, jak pečovat o dítě. Na tuto jeho funkci se často zapomíná, a to je škoda. Ještě větší chybou je, že mnoho rodičů vůbec neví o tzv. percentilových grafech, které jsou součástí průkazu. Tyto mnohdy zdánlivě nesrozumitelné křivky mají po zanesení údajů váhy a míry dítěte velikou výpovědní hodnotu.

Růst je zrcadlem zdraví, a tak z křivek zanesených do grafů může i laik usoudit, že dítě krásně roste, je zdravé a nic mu neschází, nebo že růstová křivka vybočuje z normálních kolejí a že by mohlo být cosi v nepořádku s jeho zdravím. Hodnoty obvodu hlavy u nejmenších dětí ukazují na správný vývoj mozku.

Lékař při preventivních prohlídkách všechny tyto veličiny zapisuje. Bývá dobré a užitečné, když si rodiče míru a hmotnost dětí sami zaznamenají do percentilových grafů v očkovacím průkazu. Zatímco během prvního roku se vidí s lékařem velmi často, po roce již četnost preventivních prohlídek klesá, až se ustálí na každém lichém roce.

Když rodiče pečlivě vedou růstové grafy doma a nespoléhají na dvouleté intervaly preventivních prohlídek, mohou pomoci lékaři odhalit závažné onemocnění spojené s poruchou růstu, jako je nedostatečná funkce štítné žlázy, nedostatek růstového hormonu, neurologická onemocnění, chronické střevní  a plicní nemoci.

Graf může pomoci rodičům v rozhodování, zda je jejich dítě obézní, nebo naopak vyhublé a neduživé. Dluh vůči rodičům mají i samotní lékaři, kteří obvykle díky spěchu během vyšetření v ordinaci nevysvětlí rodičům, co všechno zdravotní a očkovací průkaz obsahuje a nepoučí je o způsobu zacházení s percentilovým grafem.

Čtěte také:

Preventivní prohlídky – přehled

Obsah, rozsah a četnost preventivních prohlídek dětí jsou uzákoněny a určeny Zdravotním řádem. Od narození do dokončeného 19. roku věku je předepsáno 19 preventivních prohlídek, které má praktický lékař pro děti a dorost za úkol vykonat. Z nich téměř polovina se uskuteční v prvním roce života.

Další prohlídky následují v 18 měsících, ve 3 a 5 letech a dále ve dvouletých intervalech až do 19 let. Sledování dítěte a mladistvého je pak zakončeno tzv. výstupní prohlídkou.

O každém vyšetření lékař vyhotoví zápis. Zhodnotí zdravotní stav dítěte, vyšetří růstová data (hmotnost, délku, výšku, u nejmenších dětí také obvod hlavy), podrobí dítě celkovému fyzikálnímu vyšetření, posoudí vývoj páteře a pohybového aparátu, růstovou rychlost a vývoj jeho dovedností a schopností, rozvoj pubertálních znaků, vyšetří smysly, poučí rodiče o výživě dítěte, podávání vitaminů.

V kojeneckém věku je dítě vyšetřováno v krátkých intervalech několika týdnů až 2 měsíců průběžně do 1 roku věku.

Poprvé k lékaři

Proběhne po příchodu domů z porodnice. Lékař se zaměří na anamnestická data rodičů, na průběh porodu a okolnosti bezprostředně kolem porodu a po něm, posoudí celkový stav dítěte, zkontroluje stav jeho výživy, zaměří se na problematiku kojení a techniky kojení. Dítěti, které nedostalo vitamin K v porodnici formou injekce do zadečku, ho předepíše ve formě kapek. Rodiče poučí o jeho významu a dávkování.

Vitamin K se podává jako prevence krvácivé nemoci novorozence, buďto injekčně (u nezralých dětí a u těch, které měly vážnější potíže s poporodní adaptací výhradně touto formou) nebo alternativně v podobě kapek. Doma se pokračuje s podáváním 1 kapky denně do 3 měsíců věku.

Prohlídka ve 14 dnech věku

Lékař zkontroluje zdravotní stav dítěte a především stav jeho výživy a zahájí podávání vitaminu D v rámci prevence onemocnění křivicí.

Vitamin D je důležitým faktorem pro správnou stavbu a růst kostí. Nedostatek tohoto vitaminu může vést ke vzniku onemocnění zvaného křivice. Vitamin D dítěti podáváme od 14 dnů věku v dávce 1 kapku denně, a to do konce 1. roku  života, u dětí narozených v podzimních a zimních měsících se může v aplikaci pokračovat až do 18 měsíců, případně i déle.

Umělá výživa je vitaminem D obohacená. Přesto se doporučuje i nekojeným dětem přidávat vitamin D formou kapek.

Prohlídka v 6 týdnech

Je důležitá zvláště k odhalení hrubších odchylek ve vývoji pohybových dovedností dítěte (zvedání hlavičky, vývoj aktivního vzpřimování). Lékař dále zjišťuje, zda dítě fixuje zrakem předměty a blízké osoby. V této době by dítě mělo mít provedeno druhé vyšetření kyčlí včetně ultrazvukového vyšetření. První vyšetření probíhá buď v porodnici, nebo krátce po propuštění.

Prohlídka ve 3 měsících

Třetí měsíc je určitým mezníkem ve vývoji  dítěte. Lékař hodnotí  jeho pohybové dovednosti, jak drží hlavičku atp. Může se zahájit očkování (zdravotní řád doporučuje zahájit očkování mezi 9.–12. týdnem). V rámci screeningového programu probíhá 3. ortopedické vyšetření. Pokud je vše v pořádku, nemusí  být již dále dítě ortopedem sledováno.

Prohlídka ve 4.–5. měsíci

Při této prohlídce se lékař zaměřuje kromě vývoje pohybových dovedností  také na rozvoj smyslů (zrak, sluch). Porucha sluchu u dětí není vzácná. Může být spojena s nedonošeností, s vrozenou nitroděložní infekcí a může být též dědičná, aniž se však projevila u rodičů.

Do 3 měsíců věku dítěte je zjištění sluchové vady velmi problematické. U dítěte staršího můžeme očekávat úlek po hlasitých zvucích v jeho blízkosti, neklid nebo probuzení ze spánku, pokud někdo mluví nebo je hlučný. Teprve zhruba od šestého měsíce se dítě otáčí za zvukem.

Všem dětem se dnes na porodnici vyšetřují tzv. otoakustické emise, jejichž nevýbavnost upozorňuje na možné riziko sluchové vady.

Prohlídka v 6 měsících

Lékař hodnotí zdravotní stav a pohybové dovednosti dítěte. Již v této době se doporučuje první návštěva zubního lékaře. Ale zdaleka ne u všech dětí se v 6 měsících začínají zuby prořezávat. Pak stačí ohlásit se u zubaře, až když je to aktuální. (Doporučuje se, aby zubařská prohlídka proběhla alespoň do dvou let.)

Prohlídka v 8 měsících

Při tomto vyšetření se opět hodnotí sluch dítěte, dále stav dentice čili prořezávání zoubků a hodnotí se další rozvoj pohybových schopností. Je to období plazení a začátku lezení. Dítě by se mělo samo přetočit a umět si sednout.

Při plazení se dítě pohybuje kupředu opřeno o lokty, nohy zůstávají volně natažené. Při lezení se dítě již opírá dlaněmi s prsty nataženými, nohy i ruce jsou střídavě zatěžovány a nakročená nožka má lehce pokrčenou plosku. Tímto obdobím začíná objevování prostoru „nahoře“ nad horizontálou, období postupného vzpřimování.

Prohlídka v 10 měsících

Hodnotí se vyjma zdravotního stavu také další pokrok v pohybových dovednostech.

Jednoroční prohlídka dítěte

Při ní lékař zhodnotí růst, stav výživy, vývoj řeči a chůze. V jednom roce věku již dítě většinou říká několik slov, rozumí jednoduchým otázkám. Stojí s oporou, samostatně se přitahuje do stoje, šplhá po nábytku. Chodí do stran a drží se přitom nábytku, pomáhá při oblékání. To, že kromě opatrných krůčků stále leze a to často velice hbitě, nevadí. Naopak to vede ke zdokonalování pohybového vzorce a správné koordinaci pohybů v budoucnu.

Preventivní prohlídka v 18 měsících

Slouží k posouzení dalšího zrání dítěte. V této době se uzavírá tzv. velká fontanela – vkleslinka ve střední čáře na hlavičce dítěte.

Následují preventivní prohlídky od 3 do 17 let, které se věnují celkovému vyšetření dítěte včetně laboratorních vyšetření (vyšetření krve, moče) posouzení růstu, stavu výživy a nemocnosti dítěte.

Prohlídka ve 3 letech

Zaměřuje se mimo jiné na vyšetření smyslů a smyslových orgánů (zrak, sluch), posouzení vývoje řeči a schopnosti dítěte najít si své místo v kolektivu. Lékař také zjišťuje, zda je dítě levák nebo pravák.

Tříleté dítě již bývá obratné a šikovné. Umí například skákat do dálky. Vypráví příběhy a často prolíná pravdu s výmyslem, opakuje krátké básničky, pojmenuje činnosti a kreslí postavy bez těla, s hlavou a nohama. Nepotřebuje už velkou pomoc při oblékání a svlékání.

Prohlídka v 5 letech

Slouží především k posouzení školní zralosti dítěte. Lékař s rodiči a většinou také s psychologem nebo i s dalším odborníkem (alergolog, neurolog, nefrolog) řeší otázku případného odkladu školní docházky například z důvodů hyperreaktivity. Dítě by v tomto věku již mělo udržovat tělesnou čistotu.

Pokud se počurává, je nejvyšší čas odeslat ho k vyšetření nefrologem. Sice se v tomto věku pomočuje ještě více než 15 % dětí, ale důkladné vyšetření je již nutné. Dítě má umět pojmenovat barvy. Je-li v rodině vysoké riziko srdečních onemocnění, provádí lékař již v tomto věku krevní testy s cílem zjistit hladiny cholesterolu a tuků v krvi dítěte.

Prohlídky v 7, 9, 11 a 13 letech

Mají za cíl průběžně sledovat růst a vývoj dítěte, a to jak duševní, tak tělesný. Lékař si mimo jiné všímá vývoje puberty a rozvoje druhotných pubertálních znaků, vadného držení těla a jiných odchylek pohybového aparátu, vyšetřuje štítnou žlázu, zrak. Při rodinné zátěži srdečními onemocněními kontroluje lékař při preventivní prohlídce hladiny cholesterolu a tuků. Při preventivních prohlídkách se dále vyšetřuje štítná žláza a opětně také zrak, sluch a barvocit.

Poruchy pohybového aparátu patří k nejčastějším chronickým onemocněním dospělých, jejichž základ se vytváří již v dětském věku. Vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu se rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k vadnému držení těla (to je funkční porucha pohybového systému projevující se změnami ve tvaru reliéfu těla, které lze, na rozdíl od skutečných deformit či ortopedických vad, volním úsilím vyrovnat).

EDIT redakce: Podle aktuální (k 1. 11. 2022) vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách má proběhnout poslední tzv. výstupní prohlídka dítěte, před 19. narozeninami. V péči dětského praktického lékaře je tedy dítě maximálně do věku 18. let a 364 dní. Na druhé straně do péče všeobecného raktického lékaře může být předano už po dovršení 14. let věku.

6.5.2024 7:05 | autor: MUDr. Martin Gregora | zdroj: Odborným garantem článku je MUDr. Martin Gregora.

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist