Jak nabýt státního občanství?

Nabývání státního občanství ČR upravuje zákon č. 40/93Sb. o státním občanství.

Automaticky (ze zákona) dítě nabude státního občanství ČR v těchto případech:

1) Narozením

V zásadě se státní občanství České republiky nabývá dle ust. § 3 citovaného zákona narozením za předpokladu, že alespoň jeden z rodičů je občanem České republiky (pak je jedno, zda se dítě narodí v ČR či jiném státě), nebo jsou-li rodiče bez státního občanství a alespoň jeden z nich má trvalý pobyt v ČR a dítě se narodí na území České republiky. O nabytí státního občanství České republiky v těchto případech není třeba nijak žádat, dítě je nabývá automaticky ze zákona již dnem narození.

U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (zvláštní matrika v Brně), teprve na základě tohoto zápisu je dítěti vystaven, vydán český rodný list. O zápis dítěte do zvláštní matriky lze požádat u zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo u kterékoli matriky, kde také poradí, jaké další listiny kromě cizozemského „rodného listu“ je třeba předložit
Český právní řád připouští, aby dítě rodiče, který je českým státním občanem, narozené v cizině, mělo dvojí, popř. víceré státní občanství, ovšem pouze za předpokladu, že cizího státního občanství nabylo již narozením, tj. automaticky ze zákona. Zde je nezbytně nutné upozornit na skutečnost, že kdyby dítě narozené českému státnímu občanovi v cizině nabylo cizí státní občanství nikoli narozením, ale na žádost svých zákonných zástupců (rodičů, osvojitelů apod.), české státní občanství udělením cizího státního občanství automaticky ztrácí.

2) Osvojením (adopcí)

Dítě nabývá státního občanství České republiky automaticky osvojením (adopcí), tj. dnem právní moci rozsudku o osvojení (a to bez ohledu na to, zda o osvojení – adopci – rozhodl tuzemský, či cizozemský soud), je-li alespoň jeden z osvojitelů dítěte občanem České republiky, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o osvojení zrušitelné, či nezrušitelné. Rozhodl-li o osvojení cizí soud, není třeba (na rozdíl od jiných případů), aby rozhodnutí cizozemského soudu o osvojení dítěte (má-li náležitosti veřejné listiny, tj. je opatřeno doložkou právní moci, vyšším ověřením – superlegalizací či tzv. Apostillou, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka) bylo uznáno rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky. Opět je však nutné upozornit na skutečnost, že u dítěte osvojeného v cizině je potřeba nejprve požádat o jeho zápis do zvláštní matriky v Brně.

3) Určením otcovství

Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní (zde míněno osobou bez státního příslušenství) a otec českým státním občanem, nabývá státního občanství České republiky automaticky dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství, nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství, přičemž opět stejně jako u osvojení (adopce) není rozhodné, zda rozsudek, jímž bylo otcovství k dítěti určeno, vynesl tuzemský, či cizozemský soud. Ani v těchto případech není nutné – za situace, kdy má cizozemský rozsudek náležitosti veřejné listiny a nestanoví-li mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, něco jiného – aby byl takovýto rozsudek uznán Nejvyšším soudem České republiky. Narodilo-li se dítě, k němuž je otcovství určeno v zahraničí, je opět nutné nejprve požádat o zápis tohoto dítěte do zvláštní matriky v Brně. Pro úplnost dodáváme, že tento případ se nevztahuje na děti narozené mimo manželství matce nemající státní občanství ČR, k němuž bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením této matky, a otci, který má české státní občanství ještě před narozením dítěte. V tomto případě dítě získává státní občanství již dnem narození.

4) Nalezením na území České republiky

– osoba nalezená na území České republiky je státním občanem České republiky, pokud se neprokáže, že nabyla narozením státního občanství jiného státu. I když se jedná o ojedinělé případy, je třeba je zde taktéž uvést. Takto nalezená osoba je, jak vyplývá z výše uvedené citace zákona, automaticky považována za českého státního občana, a to do té doby, než je na základě získaných informací zjištěno, že svým narozením (např. po rodičích) získala státní občanství jiné. Nebudou-li o takovéto osobě zjištěny žádné informace vedoucí k zjištění jiného státního občanství, zůstává státním občanem České republiky.

 

26.2.2009 9:27 | autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa těhotenství a mateřství?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@babyweb.cz

TOPlist