PŘEVZETÍ DÍTĚTE DO PÉČE Sestra mé přítelkyně...

PŘEVZETÍ DÍTĚTE DO PÉČE Sestra mé přítelkyně nás požádala, abychom si vzali do péče její dceru. Biologický otec o ni nejeví zájem a matka výchovu nezvládá. Za jakých podmínek bychom si ji mohli vzít do své péče?

Odpověď

Pokud byste chtěli mít dceru sestry Vaší přítelkyně u sebe jen na krátkou dobu (na týden, či dva), pak je možno se úřadům vyhnout. Zdá se, že Vám jde o dlouhodobější řešení. V takovém případě je nezbytné podat návrh na zahájení řízení k tzv. opatrovnickému soudu podle místa faktického bydliště dítěte, za řízení se nic neplatí a není to ani zvláště náročné či nějak nepříjemné, nemusíte se bát.
Soud v řízení ale musí vyslechnout matku, otce a osoby, které mají o svěření do péče zájem. Na Vámi popisovaný případ pamatuje ust. § 45 odst. 1 a 4 zákona o rodině, který stanoví, že
(1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.

(4) Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče vymezí soud rozsah jejich práv a povinností k dítěti.
Z uvedeného je zřejmé, že změnit výchovné poměry může toliko soud s tím, že pokud Vám bude dítě svěřeno, budete jej moci v rozsahu stanoveném soudem, také zastupovat před úřady. Praxe bývá taková, že pokud o výchovu dítěte nemají zájem jeho rodiče a naopak souhlasí se svěřením dítěte příbuznému, soud takovému návrhu zpravidla po prošetření poměrů věci vyhoví, přitom jedním z významných hledisek je i stanovisko dítěte, k němuž se rovněž přihlíží.
Doporučuji Vaší přítelkyni, aby se s důvěrou obrátila na orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) – v místě faktického bydliště dítěte, kde jí podají potřebné informace, popř. i pomohou sepsat návrh k soudu.

Stránky

Nejnovější články

Naposledy navštívené